از بندر دوغاب آهک برای فروش دسته ای استفاده می شود