چگونه می توان لیوانی را برای استفاده در بتن بازیافت کرد