کارخانه مین کانی با تکنولوژی پیشرفته با کمترین هزینه